M-Science Sport's Day 2017

M-Science Sport's Day 2017

สาขาเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "M-Science Sport's Day 2017"  เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น ๔ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้นักศึกษา รักการเล่นกีฬา เพิ่มทักษะการออกกำลังกาย ปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาในแต่ละประเภท เช่น แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น และ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอื่นๆอีก เช่น เดินขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ และ กองเชียร์ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สนุกและคลื้นเครงตลอดงาน และสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในสาขาเศรษฐศาตร์ธุรกิจ ร่วมกับสาขาอื่นๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
03. 2018