คณาจารย์และบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวิไล  ชยางกูร

หัวหน้าสาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

Master's Degree:  Master of  Economics ,Ramkamheang  University.

Bachelor's Degree:  Bachelor of Economics  .Ramkamheang University.

Career History: Tax Analysis Officer , Revenue Department , Ministry Of Finance.

Email :  sivilai.ja@ssru.ac.th

website : www.teacher.ssru.ac.th/sivilai_ja/

คณาจารย์และบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

คณาจารย์และบุคลากร

อาจารย์ ดร.สมภูมิ  แสวงกุล

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

Doctor's Degree:  Philosophy Programe in Demography Ph.D.(Demography),Chulalongkorn University

Master's Degree:  
Master of Economics ,M.Econ. ,Sukhothai Thammathirat Open University 

คณาจารย์และบุคลากร

อาจารย์อภิชาต  กำภูมิประเสริฐ

อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วุฒิการศึกษา :

No Data

04. 2018